ERIS

Ekonomický systém ERIS je komplexný ekonomický systém vyvinutý našou firmou. Obsahuje moduly: Podvojné účtovníctvo, Odbyt, Mzdy a personalistika, Majetok, Odberatelia, dodávatelia, Pokladňa, Kniha jázd, Výroba.
 
 
Podpora ERIS

 

Prečo si vybrať práve náš systém?

 • Ponúkame vám výkonný a cenovo výhodný systém. Nakoľko sme v poslednom období svedkami podstatných legislatívnych zmien týkajúcich sa reformy daní, účtovníctva, mzdovej agendy, máte k dispozícii upgrade našich programov prostredníctvom internetu.
 • Ponúkame vám teda jednotlivé moduly po ich úprave a prispôsobení na novú platnú legislatívu.
 • Poskytneme vám značnú výhodu, ktorou je možnosť prenájmu nášho produktu.
 • Samozrejmá je naša pomoc pri samotnom nábehu na náš informačný systém, resp. pri vedení celej ekonomickej agendy prostredníctvom školení, poradenstva.
 • Jednoduché ovládanie nášho systému uľahčuje obsluhu a znižuje náklady na zaškolenie. Systém alfaBASE obsahuje všetky potrebné moduly na to, aby ste zvládli účtovnú, skladovú i mzdovú agendu firmy.
 • Ponúkame možnosť rýchleho zvládnutia práce s produktom, k čomu prispieva aj kompletná používateľská príručka a rýchla on-line nápoveda zabudovaná v programových moduloch.
 • Ponúkame vám tiež komplexné poradenstvo v oblasti nášho softvéru ako aj osobitnú pomoc pri jeho čo najjednoduchšom zvládnutí.
 • Ponúkame široký sortiment ekonomického softvéru, ktorý sa dá zakúpiť v cenovo výhodných balíkoch. Je tu aj možnosť kúpy jednotlivých modulov osobitne.
 • Ponúkame systém, ktorý si môže klient sám upraviť podľa svojich potrieb a požiadaviek.

 

Čo náš program obsahuje?

Ponúkame vám široký sortiment ekonomického softvéru:

 

Čo vám jednotlivé moduly umožnia?

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je centrálnym prvkom nášho systému, pričom s týmto modulom navzájom spolupracujú všetky ďalšie aplikácie.
 

Program Podvojné účtovníctvo umožňuje:

 • Modifikovanie účtového rozvrhu podľa potrieb klienta
 • Sledovanie účtov na strediská, činnosti, zákazky resp. ďalšie možnosti členenia
 • Účtovanie aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie, politické strany a občianske združenia
 • Prehľadné vedenie kníh dodávateľských a odberateľských faktúr v domácej a zahraničnej mene
 • Používanie ľubovoľného počtu pokladní v domácej a zahraničnej mene, vytváranie pokladničných dokladov (príjem, výdaj), vedenie pokladničných kníh podľa meny
 • Definovanie aktuálneho kurzového lístka
 • Dávkové spracovanie (účtovanie) faktúr a pokladničných dokladov
 • Vedenie saldo konta aj pomocou interných dokladov
 • Párovanie saldo konta pre vybrané účty, firmy, meny, automaticky a manuálne
 • Sledovanie úhrad odberateľských a dodávateľských faktúr podľa rôznych kritérií (do splatnosti, po splatnosti od 30 do 60 dní, od 60 do 90 dní atď.), možnosť tlače hromadných príkazov na úhradu
 • Import odberateľských a dodávateľských faktúr z externých systémov
 • Vytváranie a tlač všetkých predpísaných zostáv a výkazov v originálnych tlačivách podľa platnej legislatívy (Výkaz ziskov a strát, Súvaha v plnom a skrátenom rozsahu, Cash flow, Hlavná kniha, Denník, Operácie na účtoch, Kniha analytickej evidencie, Saldo konto, Evidencia DPH, Sledovanie likvidity firmy a pod.) aj za jednotlivé strediská, príp. zákazky
 • Definovanie súvahy, výkazu ziskov a strát, cash flow podľa vlastných potrieb firmy (v rôznych jazykových mutáciách)
 • Automatické preberanie účtovných výstupov z ďalších podsystémov (Odbyt, Pokladňa, Majetok, Mzdy, Kniha jázd, Zákazky)
 • Priradenie prístupových práv užívateľov k jednotlivým častiam programového modulu podľa toho, akú zodpovednosť majú vo firme jednotliví užívatelia
 • Export, import adresára
 • Export hlavnej knihy do súboru a následné spracovanie v tabuľkových editoroch
 • Porovnanie jednotlivých účtov hlavnej knihy za jednotlivé obdobia (aj v porovnaní s rokom predchádzajúcim), tiež v grafickom prevedení
 • Vytváranie prehľadov obratov na účtoch na jednotlivé zákazky a strediská s možnosťou exportu do tabuľkových editorov
 • Súčasné účtovanie na prelome rokov bez koncoročnej uzávierky, automatické zaúčtovanie zostatkov jednotlivých účtov na konečné účty a následne zaúčtovanie na začiatočný účet nového obdobia
 • Účtovanie viacerými používateľmi naraz
 • Rýchle vyhľadávanie pomocou filtrov
 • Účtovanie skladových pohybov podľa tovarových skupín zákaziek, sledovanie nedokončenej výroby a mnoho ďalších možností

Pri účtovaní je zabudovaná kontrola účtovania, ktorej parametre sa definujú v účtovom rozvrhu a predkontáciách ako napr. sledovanie nákladov a výnosov podľa jednotlivých stredísk, činností, zákaziek a pod.
 

Mzdová agenda

Program Mzdy zabezpečuje kompletnú agendu ekonomiky práce a mzdovej učtárne. Súčasťou programu je aj program Personalistika, ktorá zahŕňa agendu personálnych údajov. Systém je určený pre výpočet všetkých druhov miezd. Obsahuje kompletnú evidenciu zamestnancov a ich pracovných pomerov, evidenciu a výpočet náhrad za neodpracovanú dobu, evidenciu a výpočet nemocenských dávok, výpočet a prehľad miezd pracovníkov, personálnu evidenciu zamestnancov, nadväznosť na ostatné moduly systému firmy alfaBASE v používateľsky príjemnom grafickom prostredí MS Windows. Program je určený pre veľké aj malé firmy. Vysoká parametrizovateľnosť programu umožňuje používateľovi prispôsobiť spôsob výpočtu miezd vyplývajúcich zo zmeny zákona resp. pre potrebu používateľa. Neoceniteľnou výhodou programu je aj to, že umožňuje používateľovi definovať rôzne nové mzdové položky, spôsob výpočtu s nimi a dodefinovať ich na výstupné zostavy. Užívateľ si taktiež môže upraviť niektoré výstupné zostavy ( napr. zadefinuje, ako bude vyzerať výplatná páska a pod.)
 

Program Mzdová agenda umožňuje:

 • Výpočet miezd niekoľkými spôsobmi: jednotlivo, skupinovo
 • Tabuľka štandardných a užívateľom definovateľných mzdových položiek, pričom každej mzdovej položke je možné definovať spôsob výpočtu (napr. spôsob zdaňovania danej mzdovej položky, odvody do poisťovní a pod.)
 • Definovanie ľubovoľného počtu pracovných pomerov pre zamestnanca
 • Definovanie rôznych typov pracovných kalendárov
 • Evidenciu a automatický výpočet náhrad za neodpracovanú dobu (dovolenky, prekážky v práci, štúdium, vojenské cvičenie, …), výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely
 • Evidenciu a automatický výpočet nemocenských dávok, výpočet priemerov na nemocenské dávky
 • Výpočet rodinných prídavkov, kontrola nároku na rodinné prídavky
 • Evidenciu ľubovoľných, trvale sa opakujúcich mzdových položiek (napr. zrážky zo mzdy)
 • Definovanie ľubovoľného počtu zrážok všetkých druhov pre každého pracovníka (pôžičky, sporenie, poistenie, nájomné, exekúcií)
 • Automatický výpočet odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a na úrad práce s generovaním mesačných výkazov pre tieto poisťovne
 • Interaktívny a dávkový spôsob výpočtu miezd
 • Spracovávať rôzne typy miezd (mesačná, hodinová, podielová, a pod.)
 • Tlač hromadných príkazov na úhradu mzdy, zálohy na mzdu a všetkých druhov zrážok z miezd
 • Tlač hromadných príkazov na úhradu odvodov z miezd
 • Formuláre hromadných príkazov sú definované pre rôzne banky
 • Vytváranie všetkých predpísaných ako aj pomocných zostáv a výkazov (mzdový list, rôzne typy rekapitulácií z miezd, výplatné pásky, výplatnica, zálohová listina, mincovka, zrážky z miezd, nemocenské dávky, rodinné prídavky a mnoho ďalších zostáv)
 • Ročné zúčtovanie dane s tlačou potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie fyzických osôb zo závislej činnosti a s tlačou ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Dokúpenie prídavného programu Dochádzka, ktorý automaticky eviduje príchody a odchody zamestnancov na základe ich prihlásení do systému. Zjednodušuje prácu s evidenciou príchodov a odchodov.
 • Evidenciu histórie o preradení pracovníka, prehľad o mzdách za predchádzajúce obdobie. Užívateľ si určí, kedy požaduje predchádzajúce roky vymazať zo systému.
 • Mesačnú uzávierku s automatickým prenosom do podsystému Podvojné účtovníctvo s možnosťou rozúčtovania na strediská, činnosti, zákazky prípadne až na zamestnancov

 

Odbyt


Program Odbyt umožňuje:

 • Paralelné spracovanie údajov viacerými užívateľmi s dôrazom na bezpečnosť a utajenosť údajov
 • Používanie ľubovoľného množstva skladov
 • Vedenie rozsiahleho katalógu tovarov a služieb, členenie tovarov na skupiny a podskupiny
 • Vytváranie vlastných kusovníkov, voľba vyskladnenia tovaru metódou FIFO alebo podľa výrobného čísla
 • Evidenciu 6 rôznych cenových hladín pre každú položku katalógu, prepočet cien podľa zadaných koeficientov na skupiny, príp. podskupiny
 • Zadávanie cudzojazyčných názvov v katalógu
 • Vedenie rozsiahleho adresára obchodných partnerov prepojeného na ostatné programové moduly
 • Priradenie cenových kategórií, percentuálnych zliav na zákazníka
 • Tlač rôznych výstupných zostáv z adresára, tlač na obálky a štítky
 • Evidenciu dodávateľských a odberateľských objednávok, príp. ponúk
 • Automatické vystavenie dodávateľskej objednávky podľa počtu požadovaných tovarov
 • Evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Automatické vystavenie faktúry na základe predchádzajúcej objednávky
 • Evidenciu úhrad faktúr, možnosť evidencie splátkového kalendára k faktúram, evidenciu splátok
 • Export faktúr do programového modulu Podvojné účtovníctvo
 • Vystavovanie výdajok zo skladu, príjemok na sklad, aj automaticky na základe predchádzajúcej faktúry
 • Tovar možno vyskladniť aj prepojením na modul Pokladničný predaj (vystavenie fiskálnej účtenky)
 • Vytváranie prevodiek medzi skladmi, evidovanie storno pohybov na sklade
 • Prehľad stavu zásob na jednotlivých skladoch, možnosť definovať skladové limity
 • Tvorba inventúry, príp. stavu zásob k ľubovoľnému dátumu
 • Vystavovanie a tlač dokladov (objednávky, faktúry, ponuky…) v cudzích jazykoch a cudzej mene, s prepojením na kurzový lístok
 • Import kurzového lístka ECB z internetu
 • Posielanie dokladov prostredníctvom elektronickej pošty
 • Výber tlače dokladov z viacerých typov, možnosť tlačiť logo firmy, riadenie tlače od horného okraja papiera (využitie u hlavičkových papieroch)
 • Sledovanie obratov na sklady, faktúry, tovarové položky, príp. na zákazníka
 • Prepojenie na finančný modul, kde je možnosť aj grafických výstupov

 

Registračná pokladňa

 
Programový modul Odbyt Vám umožňuje aj prepojenie s fiskálnym vybavením registračnej pokladnice. Na základe tohto prepojenia sa pri predaji automaticky vytvára evidencia pohybov na sklade.

Programový modul Registračná pokladňa umožňuje evidovať príjmy a výdaje v jednotlivých pokladniach, priamo tlačiť pokladničné bloky a vytvárať rôzne prehľady a zostavy. Program obsahuje aj storno pokladničného bločku a úhrady faktúr.

Program Registračná pokladňa umožňuje:

 • Vystavovanie paragónov, storno pokladničného bločku
 • Úhradu faktúry
 • Vystavenie kópie posledného pokladničného bločku, kópie dennej uzávierky, kópie mesačnej uzávierky, export do súboru
 • Uskutočnenie dennej uzávierky
 • Poskytuje rôzne prehľady: predaja, dennej tržby, celkových tržieb, zliav, storno dokladov, platieb kartou, nepeňažných platieb, mesačných obratov
 • Výber rýchleho vyhľadávania podľa rôznych kritérií

 

Pokladňa

Programový modul Pokladňa umožňuje viesť pokladničné knihy v domácej a zahraničnej mene, vytvárať a priamo tlačiť príjmové a výdavkové doklady, vytvárať rôzne prehľady a zostavy, vrátane evidencie DPH z vyhotovených dokladov. Zabezpečuje priamu integráciu vystavených dokladov do účtovníctva. Umožňuje sledovanie príjmových a výdavkových dokladov podľa jednotlivých stredísk, činností, zákaziek a pod. vrátane prehľadov a zostáv.

 • Evidencia príjmových a výdavkových dokladov s možnosťou tlače týchto dokladov aj s účtovacím predpisom
 • Pokladničná kniha v rôznych menách s aktuálnym prepočtom kurzov
 • Výstupné zostavy pokladňa príjem a pokladňa výdaj
 • Možnosť vytvárania zberných dokladov

 

Majetok

Programový modul Majetok obsahuje kompletnú evidenciu investičného majetku firmy, poskytuje možnosť automatického dvojitého odpisovania – pre daňové a účtovné účely, umožňuje tlačiť všetky zákonom požadované výstupné zostavy, podporuje export údajov do účtovníctva a import dát zo skladovej evidencie a rieši aj prístupové práva používateľov a zabezpečenie ochrany pred vstupom nepovolaných osôb do systému.

Program Majetok umožňuje:

 • Jednoduché, užívateľsky príjemné ovládanie zhodné s ostatnými produktmi firmy alfaBASE
 • Možnosť rozhodnúť sa, či sa odpisy z investičného majetku pre účtovné účely rovnajú alebo rôznia od odpisov pre daňové účely
 • Mesačný alebo ročný výpočet účtovných odpisov
 • Automatizované vytvorenie dávky účtovných zápisov vrátane zaúčtovania odpisov a pohybov realizovaných s investičným majetkom v aktuálnom mesiaci
 • Evidenciu investičného majetku podľa hospodárskych stredísk, zákaziek, zodpovedných osôb, daňových alebo účtovných pohybov, činností, skupín, budov a miestností
 • K jednotlivým položkám investičného majetku je možné evidovať príslušenstvo a viesť rôzne doplnkové údaje
 • Odpisovať hmotný, nehmotný aj drobný investičný majetok
 • Realizovať pohyby súvisiace s investičným majetkom, ako napr. zaradenie, vyradenie, zmena nadobúdacej hodnoty, technické zhodnotenie, preradenie, čiastočný úbytok predajom alebo likvidáciou a pod.
 • Vytváranie tlačových zostáv inventárnej knihy majetku podľa požiadaviek používateľa, tlač inventárnych kariet predmetov v evidencii a rôznych ďalších tlačových zostáv

 

Kniha jázd

Programový modul Kniha jázd je určený na evidenciu firemných, ale aj súkromných motorových vozidiel používaných v súvislosti s podnikaním, s cieľom vytvorenia všetkých potrebných daňových a evidenčných dokladov. Program je súčasťou informačného systému firmy alfaBASE, ale v prípade požiadavky je možná aj samostatná inštalácia.

Program Kniha jázd umožňuje:

 • Evidenciu ľubovoľného počtu motorových vozidiel
 • Automatické generovanie Knihy jázd ktoré umožňuje veľmi rýchle a efektívne generovať potrebné jazdy za zvolené obdobie s veľkou variabilitou generovania
 • Tvorbu cestovných príkazov a vyúčtovanie služobných ciest
 • Evidenciu blokov čerpania pohonných hmôt
 • Evidenciu najčastejšie používaných trás, databáza účelov, miest spolu so vzdialenosťami, pohonných látok
 • Evidenciu zakázaných období, ktoré sa ignorujú pri automatickom generovaní Knihy jázd
 • Evidenciu priemernej spotreby
 • Vytváranie všetkých predpísaných zostáv

 

Výroba

Modul Výroba umožňuje zaznamenať proces výroby výrobku od výdaja jeho komponentov zo skladu, cez rozpracovanú výrobu, až po aktiváciu výrobku a jeho príjem na sklad. Modul samozrejme integruje aj súvisiace činnosti a štruktúry ako zadefinovanie technicko-hospodárskych noriem (kusovníky komponentov a mzdové náklady na výrobu), kalkulácie výroby, plánovanie výroby, kontrola stavu komponentov na sklade podľa plánov s možnosťou automatického generovania nákupných objednávok, automatické generovanie výroby podľa zvoleného plánu, výrobné čísla a ich rezervovanie pre odberateľské objednávky a plánovanie predaja výrobkov.
 

Základné charakteristiky:

 • Kalkulácie – poskytujú približný odhad výrobných nákladov pre konkrétnu výrobu, pričom používateľ môže kombinovať rôzne kusovníky s rôznymi mzdovými nákladmi, pridávať, editovať alebo odoberať komponenty výroby a tak získavať optimálne hodnoty nákladov na výrobu
 • Technicko-hospodárske normy – dôležitá štruktúra, v ktorej sú uložené odkazy na kusovníky komponentov a mzdové náklady na výrobu konkrétneho výrobku. V tejto tabuľke sa nachádzajú všetky katalógové položky označené ako výrobky.
 • Generovanie plánu výroby – možnosť generovať niekoľko druhov plánov výroby (denný, mesačný, ročný, otvorený), synchronizovať stav komponentov na sklade podľa plánov, generovať nákupné objednávky podľa plánov, rezervovať výrobné čísla pre odberateľské objednávky výrobkov a napokon automaticky generovať výrobu z plánov
 • Kontrola stavu komponentov na sklade, s možnosťou vygenerovania nákupných objednávok na chýbajúce komponenty
 • Generovanie výroby z plánov, s upozornením v prípade nedostatku komponentov, či chýbajúcej špecifikácie technicko-hospodárskych noriem. Výrobu je možná otvárať z plánov výroby alebo voľne
 • Možnosť rezervácie výrobných čísiel
 • Možnosť aktivácie celej alebo čiastočne dokončenej výroby
 • Súčasťou programu je aj plán predaja – odhad predaja výrobkov na určité budúce obdobie (rok) vychádzajúci z predaja z minulého obdobia (roku) a rôznych faktorov naň vplývajúcich

 

Odberatelia, Dodávatelia

Tieto programové moduly sú nadstavbou základnej evidencie daňových dokladov. Umožňujú vytvárať rôzne prehľady podľa dátumov splatnosti, úhrad, daňovej povinnosti, vystavenia faktúr a sledovanie obratov pre odberateľov a dodávateľov. Generovania platobných viet pre rôzne banky. Sledovanie prenájmu podľa časových kritérií.

Odberatelia:

 • Sledovanie odberateľských faktúr podľa splatnosti
 • Automatické generovanie upomienok
 • Prehľady na jednotlivé firmy
 • Štatistiky podľa obratov na jednotlivé firmy

Dodávatelia:

 • Sledovanie splatnosti dodávateľských faktúr
 • Generovanie platobných príkazov pre home banking, alebo hromadných príkazov
 • Vytváranie platobných kalendárov
 • Evidovanie voľných platieb
 • Sledovanie prenájmu podľa časových splatností a generovanie platobných príkazov

 

Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov a cookies.