Ochrana osobných údajov a cookies

Ochrana osobných údajov


Dbáme o bezpečnosť vašich osobných údajov. Ich spracúvanie a ochranu zaisťujeme podľa všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Kto

Sme prevádzkovateľom, ktorý stanovil účel a prostriedky spracovania vašich osobných údajov. Naše identifikačné a kontaktné údaje:

alfa BASE spol. s r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 342 027, e-mail: alfabase@alfabase.sk, t. č. +421 2 5479 1152.

Príjemcami, ktorým poskytneme vaše osobné údaje, sú sprostredkovateľ, ktorý v našom mene spracúva vaše osobné údaje, ktorým je spoločnosť Defiant, Inc., a ďalší sprostredkovatelia poverení spracovávať vaše osobné údaje spoločnosťou Defiant, Inc.: Amazon Web Services, ByteGrid, Twilio, Freshworks a Mode Analytics.


Čo

Automaticky zbierame vaše vyhľadávacie dopyty, dátum a čas vášho dopytu a referenčnú URL. Môžeme tiež automaticky zbierať IP adresu, MAC adresu, značku a model zariadenia, verziu operačného systému, informácie o mobilnej sieti, poskytovateľa internetových služieb, typ prehliadača a jazyk, štát a časovú zónu, kde sa zariadenie nachádza a metadáta uložené na zariadení. Môžeme tiež zbierať údaje o vašej geografickej polohe prostredníctvom GPS alebo prostredníctvom podobnej technológie.

Ak využívate služby spoločnosti Defiant na nákup jej ďalších produktov, môžeme zbierať vaše meno, e-mailovú adresu, adresu, telefónne číslo a informácie o platbe.

Keď využívate služby spoločnosti Defiant, môžeme zbierať tieto vaše osobné údaje: pôvodnú IP (Internet Protocol) adresu, proxy IP adresu, prístup k URL adrese, kompletnú hlavičku http, telo žiadosti o http a súbory cookie (napr. Google Analytics, Root Commerce (obsah nákupného košíka), autentifikačný súbor cookie pre WordPress).

Pri používaní služby čistenia stránok môže spoločnosť Defiant stiahnuť úplnú kópiu webovej stránky vrátane jej databázy, ktorá môže obsahovať údaje o zamestnancoch.


Prečo

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti našej internetovej stránky, čo je účel nášho oprávneného záujmu. Váš súhlas sa nevyžaduje.


Odkiaľ

Osobné údaje, ktoré spracúvame pochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Tieto údaje získavame a spracúvame prostredníctvom služby od spoločnosti Defiant, Inc.


Do kedy

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu neurčitú, kým budú potrebné na zaistenie bezpečnosti našej internetovej stránky, najdlhšie však, dokým neprestaneme používať služby od spoločnosti Defiant, Inc.


Prenos údajov mimo krajín EÚ

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín, napr. do USA. Ich bezpečnosť je zaistená prostredníctvom podpísania štandardnej doložky o ochrane údajov, ktorú prijala Európska komisia. Existuje tiež rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, ktorou sa deklaruje, že USA ponúka primeranú úroveň ochrany údajov.


Vaše práva

Máte nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, tzn., že máte právo získať od nás potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje a v prípade, ak ich spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a príslušným informáciám o nich.

 2. Právo na opravu osobných údajov
  Máte právo na opravu vašich osobných údajov, t.j. právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nesprávne osobné údaje a právo na doplnenie vašich neúplných osobných údajov.

 3. Právo na výmaz osobných údajov
  Máte právo na výmaz vašich osobných údajov, tzn., že máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje, napr. ak by sme už vaše osobné údaje nepotrebovali, namietali by ste spracúvanie osobných údajov alebo by sme spracúvali vaše osobné údaje nezákonne.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, napr. ak by sme už vaše osobné údaje nepotrebovali, namietali by ste správnosť osobných údajov alebo spracúvanie osobných údajov alebo by sme spracúvali vaše osobné údaje nezákonne. V takom prípade môžeme okrem uchovávania spracúvať vaše osobné údaje len s vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 5. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  Máte tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 6. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
  Ak ste boli priamo dotknutý/á vo svojich právach podľa Zákona o ochrane osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu vašich práv pri spracúvaní vašich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov a v prípade zistenia nedostatkov uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu.
Cookies


Používame súbory cookies, aby sme zabezpečili správne fungovanie našej internetovej stránky a jej bezpečnosť.


Čo sú cookies?

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite internetové stránky. Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné vás prostredníctvom nich identifikovať.


Aké cookies používame a prečo?

Používame len nevyhnutné súbory cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej internetovej stránky a bezpečný prístup k nej.


Zoznam cookies, ktoré používame

Na našich doménach www.alfabase.sk a podpora.alfabase.sk používame naše vlastné cookie a cookies poskytovateľov: WordPress, Defiant, Amazon Web Services, Google Analytics, HubSpot Marketing a fabian heinz webdesign.

Na doméne www.alfabase.sk používame cookies od WordPress, Defiant, Amazon Web Services, Google Analytics, HubSpot Marketing a fabian heinz webdesign.

Poskytovateľ: WordPress

Cookies:

wordpress_test_cookie – testovanie povolenia cookies (max. doba uchovávania: počas relácie)
wordpress_[hash] – prihlásenie administrátora (max. doba uchovávania: 3 mesiace)
wordpress_logged_in_[hash] – prihlásenie používateľa (doba uchovávania: 2 alebo 14 dní)
wp-settings-time-[UID] – nastavenia používateľa (max. doba uchovávania: 1 rok)
wp-settings-[UID] – nastavenia používateľa (doba uchovávania: natrvalo)
wordpress_sec_* – zabezečuje ochranu pred hackermi, ukladá detaily o účte (max. doba uchovávania: 15 dní)

Poskytovateľ: Defiant

Cookies:

wfwaf-authcookie-[hash] – detekcia prihláseného alebo neprihláseného používateľa (max. doba uchovávania: 12 hodín po zobrazení)
wf_loginalerted_[hash] – upozornenie na administrátora prihláseného z nového zariadenia alebo miesta (doba uchovávania: natrvalo)
XSRF-TOKEN – slúži na poskytnutie aktuálneho XSRF tokenu do JavaScript prostredia pre volania AJAX (doba uchovávania: 120 minút)
wfcentral-token – slúži na sledovanie autentifikácie (doba uchovávania: 1 deň)
wfCBLBypass – slúži na overenie, či má používateľ prístup na stránku z krajiny obmedzenej blokovaním krajín (doba uchovávania: 1 rok)
wordfence_central_api_session – PHP relácia pre WfC aplikáciu (doba uchovávania: počas relácie)
Wf-try-central – slúži na zabránenie opakovaným presmerovaniam na /try-central/ pre neautentizovaných používateľov (doba uchovávania: 90 dní)
wordfence_cookie_consent – slúži na ukladanie preferencií používateľov ohľadne cookies, ktoré nepatria medzi základné (doba uchovávania: 1 rok)

Poskytovateľ: Amazon Web Services, Inc.

Cookies:

AWSALB – Elastic Load Balancing vytvorí súbor cookie, ktorý sa použije na mapovanie relácie na inštanciu (max. doba uchovávania: 1 rok)
AWSALBCORS – Elastic Load Balancing vytvorí súbor cookie, ktorý sa použije na mapovanie relácie na inštanciu (max. doba uchovávania: 1 rok)

Poskytovateľ: Google Analytics

Cookies:

_ga – Google Analytics ho využíva na registráciu jedinečného ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník webové stránky využíva (max. doba uchovávania: 2 roky)
_gat_UA-nnnnnnn-nn – obsahuje informácie pre používateľa týkajúce sa kampane (max. doba uchovávania: 90 dní)
_gid – Google Analytics ho využíva na registráciu jedinečného ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník webové stránky využíva (max. doba uchovávania: 1 deň)

Poskytovateľ: HubSpot Marketing

Cookies:

_hstc – hlavný súbor cookie na sledovanie návštevníkov; obsahuje doménu, utk, počiatočnú časovú pečiatku (prvá návšteva), poslednú časovú pečiatku (posledná návšteva), aktuálnu časovú pčiatku (táto návšteva) a číslo relácie (každá nasledujúca relácia sa inkrementuje) (max. doba uchovávania: 13 mesiacov)
Hubspotutk – sleduje identitu návštevníka; pri odoslaní formulára je odoslaný do HubSpot-u a je použitý pri odstraňovaní duplikátov kontaktov; obsahuje nepriehľadný GUID, ktorý predstavuje aktuálneho návštevníka (max. doba uchovávania: 13 mesiacov)
__hssc – sleduje relácie; používa sa na určenie, či má HubSpot inkrementovať počet relácií a časové pečiatky relácií v cookie __hstc; obsahuje doménu, viewCount (inkrementuje každé pageView v relácii) a časovú pečiatku začiatku relácie (max. doba uchovávania: 30 minút)
__hssrc – keď HubSpot zmení cookie relácie, tento súbor sa nastaví tak, aby určoval či náštevník reštartoval svoj prehliadač; ak tento súbor cookie neexistuje, keď HubSpot spravuje súbory cookie, považuje sa to za novú reláciu; obsahuje hodnotu „1“, ak existuje (doba uchovávania: počas relácie)

Poskytovateľ: fabian heinz webdesign

Cookie:

fhw_dsgvo_cookies_cookie – poučenie o ochrane osobných údajov a cookies (max. doba uchovávania: 1 rok)

Na doméne podpora.alfabase.sk používame naše vlastné cookie

Cookie:

PHPSESSID – prihlásenie používateľa (doba uchovávania: počas relácie)

Ako kontrolovať súbory cookies?

Používanie súborov cookies môžete zablokovať pre všetky alebo len pre konkrétne internetové stránky. Jednotlivé súbory cookies môžete tiež vymazať alebo nastaviť, aby sa všetky súbory cookies vymazali po odchode z danej internetovej stránky. Môžete tak spraviť nastavením svojho internetového prehliadača:


Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
chrome://settings/content/cookies


Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy


Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
about:preferences#privacy


Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
opera://settings/content/cookies


Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov a cookies.